PEF-LASKURI CE-MERKITTY

CE-merkitty PEF-laskuri
paperille kirjattujen tulosten laskemiseen

GS Balance PEF-laskuri on helppo­käyt­töi­nen työkalu, jolla lasket pa­pe­ril­le kir­ja­tuis­ta kahden viikon PEF-seu­ran­ta­tu­lok­sis­ta bron­ko­di­la­taa­tio­vas­teet ja vuoro­kausi­vaih­te­lut sekä muo­dos­tat valmiin Käypä hoito -suo­si­tuk­sen mu­kai­sen ana­lyy­sin PEF-käy­ri­neen. Saat helposti yhteen­vedon siir­ret­tä­väk­si potilas­tie­toi­hin ja pdf-ra­por­tin ar­kis­toin­tia varten.

Miksi CE-mer­kin­tä? Heinä­kuussa 2021 voimaan tullut laki lää­kin­näl­li­sis­tä lait­teis­ta 719/2021 edel­lyt­tää, että ter­vey­den­huollon or­ga­ni­saa­tioi­den sai­rauk­sien diag­no­soin­nis­sa ja seu­ran­nas­sa käyt­tä­mät oh­jel­mis­tot ovat CE-mer­kit­ty­jä (32 §). PEF-las­ku­ri on osa CE-mer­kit­tyä, lää­kin­näl­li­sek­si lait­teek­si luo­ki­tel­tua GS Balance -oh­jel­mis­toa, jota voit käyttää uuden lain vaa­ti­muk­sia nou­dat­taen.

PEF-laskurin raportti

GS Balance PEF-las­ku­rin saa käyt­töön no­peas­ti ilman terveys­tietoja si­säl­tä­viin henkilö­re­kis­te­rei­hin liit­ty­viä ar­vioin­te­ja ja so­pi­muk­sia, koska se ei tal­len­na asiak­kai­den henkilö­tietoja.

PEF-las­ku­ri kuuluu eril­li­se­nä­kin va­lit­ta­va­na osana laa­jem­paan di­gi­taa­li­seen GS Balance -pal­ve­luun, jota käy­te­tään yli­opisto­sai­raa­lois­sa, keskus­sai­raa­lois­sa, työ­terveys­huol­los­sa sekä perus­ter­vey­den­huol­los­sa ast­maa­ti­koi­den kotona mit­taa­mien tu­los­ten seu­ran­taan.

Kokeile nyt PEF-laskuria veloituksetta

Autamme CE-mer­ki­tyn oh­jel­mis­ton saa­mis­ta käyt­töön tar­joa­mal­la ter­vey­den­huollon or­ga­ni­saa­tioil­le ve­loi­tuk­set­to­man kolmen viikon koe­käytön. Pääset ko­kei­le­maan PEF-las­ku­ria saa­tua­si meiltä käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ko­kei­lua varten.

OTA YHTEYTTÄ KÄYNNISTÄÄKSESI KOKEILUN

Aloita jo tänään. Saat meiltä tunnukset ja ohjeet kokeilusi käynnistämiseen.

Ota yhteyttä!

Myyntitiimi

045 345 1970

myynti@glucostratus.com

CE mark